Kontakt
Horní Radechová 162,
549 46 Horní Radechová
Česká republika

(+420) 773 151 992
mshorniradechova@gmail.com

Stravování

Za provoz školní kuchyně a jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.


Provozní doba:
6:30 – 13:30


Výdej svačin:
8:30 – 8:45
Výdej obědů:
11:15 – 11:30 do nádob
11:30  – 12:10 do třídy
Výdej svačin:
13:45 – 14:10
obrázek holčičky

Odhlašování stravy

- Stravuje možné odhlásit nejpozději do 7.00 hod. daného dne přímo v mateřské škole nebo telefonicky.


- První den nepřítomnosti je možné odebrat oběd do nádob v určenou dobu.


- Neodhlášená strava je od druhého dne nepřítomnosti hrazena v plné výši i s režijními náklady

  (Vyhláška číslo 107/2005Sb.,§4, odstavec 9).


Cena stravy

pro děti 3 – 6 leté


přesnídávka
    10,- Kč
oběd
    27,-Kč
svačina
    10,-Kč
Celkem celodenní stravné: 47,-Kč


pro děti 7 – 8 leté

přesnídávka
     10,- Kč
oběd
     29,- Kč
svačina
     10,- Kč
Celkem celodenní stravné:  49,-Kč


Dle zřizovací listiny mateřské školy má školní jídelna kapacitu 35 obědů denně.

Placení stravného, sankční opatření


Za platby stravného a vyúčtování zodpovídá vedoucí školní jídelny. Platby se provádějí zálohově a to bankovním převodem na účet mateřské školy: 78-8861170227/0100. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do konce měsíce předcházejícího.

Vyúčtování se provádí k 31. 8. a 31. 12. příslušného roku a následně jsou přeplatky do 30 dnů převedeny z bankovního účtu mateřské školy na účty plátců.

V případě, že plátce neuhradí stravné ve stanoveném termínu a nedohodne si s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy náhradní termín nebo řešení, je ředitelka školy oprávněna rozhodnout o nepřijetí dítěte do zařízení do doby zaplacení nebo o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.