Kontakt
Horní Radechová 162,
549 46 Horní Radechová
Česká republika

(+420) 773 151 992
mshorniradechova@gmail.com

Zápis do MŠ


Zápis k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy Horní Radechová


Zápis proběhne v pondělí 13.5.2024 od 15:00 do 18:30 hodin v budově MŠ.


Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech , kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.


Do Mateřské školy Horní Radechová se přednostně přijímají :

    1. Děti, které před začátkem školního roku 2024 / 2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je tato škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)
    2. Děti, které před začátkem školního roku 2024 / 2025 dosáhnou dvou let, pro které je tato škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)
    3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.


Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.


V Horní Radechová dne 26.2.2024

Jana Efenberková, DiS - ředitelka školy


V Horní Radechové 28.5.2024
ROZHODNUTÍ

Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění takto:
Děti s registračním číslem:
062024
022024
042024
052024

Jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024 v MŠ Horní Radechová
__________________________________________________________________________
NEPŘIJAT/A
032024
012024

Datum zveřejnění: 28.5.2024


Jana Efenberková, DiS
ředitelka školy

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Horní Radechová, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.