Stravování

Za provoz školní kuchyně a jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Dle zřizovací listiny mateřské školy má školní jídelna kapacitu 35 obědů denně.

Mateřská škola nevykonává doplňkovou činnost, nemá žádné cizí strávníky.

Provozní doba:
6.30 – 13.30
Výdej svačin:
8.15 – 8.45
Výdej obědů:
11.15 – 11.30 do nádob
11.30 – 12.10 do třídy
Výdej svačin odpoledne:
13.45 – 14.10
obrázek holčičky

Odhlašování stravy

Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7.00 hod. daného dne přímo kuchařce v mateřské škole nebo telefonicky.

První den nepřítomnosti je možné odebrat oběd do nádob v určenou dobu.

Neodhlášená strava je od druhého dne hrazena.

Cena stravy

pro děti 3 – 6 leté
nápoje
vyhláškou stanovený limit 3,00 - 5,00 Kč
přesnídávka
8,00 Kč
oběd
20,00 Kč
svačina
7,00 Kč
Celkem celodenní stravné: 47,00 Kč
pro děti 7 – 8 leté
nápoje
vyhláškou stanovený limit není
přesnídávka
9,00 Kč
oběd
22,00 Kč
svačina
7,00 Kč
Celkem celodenní stravné: 49,00 Kč

Placení stravného, sankční opatření

Za platby stravného a vyúčtování zodpovídá vedoucí školní jídelny. Platby se provádějí zálohově a to bankovním převodem na účet mateřské školy. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do konce měsíce předcházejícího.

Vyúčtování se provádí k 31. 8. a 31. 12. příslušného roku a následně jsou přeplatky do 15 dnů převedeny z bankovního účtu mateřské školy na účty plátců.

V případě, že plátce neuhradí stravné ve stanoveném termínu a nedohodne si s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy náhradní termín nebo řešení, je ředitelka školy oprávněna rozhodnout o nepřijetí dítěte do zařízení do doby zaplacení nebo o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.