Zápis do MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2020 / 2021 

Mateřská škola Horní Radechová

  1. Zápis bude probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

  2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude podávána  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email )
 • poštou
 • vhozením do schránky mateřské školy

Adresa školy : Mateřská škola Horní Radechová Horní Radechová 162 549 46
email : mshorniradechova@gmail.com
Datová schránka ID : n4dkrjh
        3. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) 
            přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě
vyhovění
            žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním
řádem.
        4. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat
            v souladu se zveřejněnými kritérii.

        5. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy (www.mshr.cz). Pokud nemá zákonný   
            zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji 
po                                 
dohodě s ředitelkou vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole  (tel.: 723844828 – ředitelka Jitka Jansová).
K zápisu do MŠ doložte :
 • žádost o přijetí
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii dokladu o trvalém pobytu (občanský průkaz )
 • čestné prohlášení o povinném očkování (je možné stáhnout v dokumentech na internetových stránkách. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Čestné prohlášení není nutné dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.)
 • kopii očkovacího průkazu

Všechny tyto dokumenty slouží výhradně k potřebám zápisu do MŠ.

Jansová Jitka, ředitelka školy

Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech , kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
  1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro          něž je mateřská škola spádová, podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou pátého roku věku, pro které není        mateřská škola spádová - podle věku od nejstarších po nejmladší.
  3. Děti s trvalým pobytem v Horní Radechové, podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.
   

Horní Radechová dne 23.3. 2020                                                                            Jitka Jansová, ředitelka MŠ