Zápis do MŠ


V Horní Radechové 16.5.2023
ROZHODNUTÍ

Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění takto:

Děti s registračním číslem:
012023
092023
032023
072023
022023
Jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 v MŠ Horní Radechová ___________________________________________________________________________

NEPŘIJAT/A
062023

Datum zveřejnění: 17.5.2022


Jana Efenberková, DiS
ředitelka školy

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Horní Radechová, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Horní Radechová

Zápis se koná v úterý 9.5.2023 od 16 do 18:30 hodin v budově MŠ.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro cizince
, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině proběhne také v termínu 9. 5.2023.

Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech , kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Do Mateřské školy Horní Radechová se přednostně přijímají :
    1. děti, které před začátkem školního roku 2023 / 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je tato škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)
    2. děti, které před začátkem školního roku 2023 / 2024 dosáhnou dvou let, pro které je tato škola spádová
    3. děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.


V Horní Radechová dne 4. 4. 2023 Jana Efenberková, DiS - ředitelka školy