Zápis do MŠ

Mateřská škola Horní Radechová


V Horní Radechové 25.5.2022
ROZHODNUTÍ
Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění takto:

Registrační číslo:
52022 – přijetí

92022 – přijetí
62022 – přijetí
12022 – přijetí
42022 – přijetí

22022 – nepřijetí
32022 – nepřijetí
72022 - nepřijetí
82022 - nepřijetí


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Horní Radechová, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.


Jitka Jansová, ředitelka školy
Datum zveřejnění: 27.5.2022 Ředitelství Mateřské školy Horní Radechová vyhlašuje
Z Á P I S
do Mateřské školy Horní Radechová na školní rok 2022 – 2023.
Zápis se koná ve čtvrtek 12.5.2022 od 13:00 – 17:00 v budově MŠ.
Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech , kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Do Mateřské školy Horní Radechová se přednostně přijímají :
  1. děti, které před začátkem školního roku 2022 / 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je tato škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)
  2. děti, které před začátkem školního roku 2022 / 2023 dosáhnou dvou let, pro které je tato škola spádová
  3. děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

K zápisu přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz.Horní Radechová dne 11. 4. 2022              Jitka Jansová, ředitelka MŠ